• GezondsteRegio

  • Gezondste Regio

  • Gezondste Regio

De regio Noord Limburg – Gezondste regio

Download link: Voorstel voor een Regio Deal Noord-Limburg

SAMEN OP WEG NAAR EEN GEZOND, ONDERNEMEND EN VEILIG NOORD-LIMBURG

Limburg vraagt € 20 miljoen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het rijk in de  3e tranche voor ´Regio Deals´ € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Eerder dit jaar ontving Limburg al € 40 miljoen voor de regiodeal Parkstad. Tevens investeren Provincie en de Regio Noord-Limburg in de periode 2020-2023 aanvullend nog eens samen € 40 miljoen in gezamenlijke prioriteiten. Deze afspraken zijn vandaag in een samenwerkingsconvenant vastgelegd.

Download link: Investeringsagenda Regio NOORD LIMBURG

De regio Noord-Limburg – de gezondste regio – , is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

De Regio Noord Limburg investeert in de Gezondste Regio

De afgelopen maanden heeft een bestuurlijke regiegroep namens de colleges, gewerkt aan een regionale investeringsagenda voor de periode tot en met 2023.

Een intensief en constructief proces heeft geleid tot een agenda die aangeeft wat de gezamenlijke ambitie van de regio is en hoe we die willen realiseren. We zoeken daarbij de samenwerking met, burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere overheden in de regio en daarbuiten. Naast provincie en Rijk gaan we ook het overleg aan met onderwijsinstellingen en overheid bij onze Duitse buren in Noordrijn-Westfalen.

Ambities met meer daadkracht

Centraal hierbij staat het principe dat ambities met meer daadkracht kunnen worden gerealiseerd, als ze sterk met elkaar zijn verbonden. Het proces om tot komen tot de nieuwe investeringsagenda heeft geleid tot nieuwe energie in de samenwerking van de acht Noord-Limburgse gemeenten.

Hierdoor is de samenwerking voor de komende jaren voorzien van een duidelijke agenda met nieuw enthousiasme. Concreet en vanuit een perspectief waar we gezamenlijk in alle ijver aan werken. Dit zal de komende maanden samen met de gemeenteraden van de acht gemeenten verder worden uitgewerkt tot de nieuwe Regiovisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. We stemmen onze ambities daarbij ook af met Crossroads Limburg het triple helix netwerk in Noord Limburg, waarin ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken.

Dit alles met als hoogste doel om de gezondste regio van Nederland te worden. Gezondheid is binnen de samenwerking het fundament voor een palet aan activiteiten binnen het sociaal economisch ecosysteem van de regio.

7 icoonprojecten

De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van de gezondste regio te realiseren én een bijdrage te leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. Hierbij maakt de regio Noord-Limburg gebruik van haar sterke punten: economische ontwikkeling op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie, vrijetijdseconomie en kennisontwikkeling op deze gebieden met een accent op het gebied van voedsel en gezondheid.

Zo wil de regio een bijdragen aan de ontwikkeling van brede welvaart in Limburg, Nederland en Europa. Er zijn zeven icoonprojecten benoemd. De icoonprojecten zijn urgente projecten die een bijdrage leveren aan de ambitie in meerdere programmalijnen én daarmee de komende jaren een duidelijke bijdrage leveren aan regionale, provinciale en nationale opgaves.

Met deze Investeringsagenda van de regio Noord Limburg nodigen we de Provincie Limburg uit om in de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 samen te werken aan de kansen en uitdagingen in onze prachtige regio en provincie.

Gezondste Regio is een samenwerking tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

Volg de Gezondste Regio ook op Twitter