Gezondste Regio

Nieuws

Wilt u geen nieuws missen?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief Regio Noord-Limburg.

Nieuwsbrief 1 – juli 2021 – Regio Noord-Limburg


Nieuwsbericht – 22-09-2021
Regiodag – Regio Noord-Limburg
Op dinsdag 21 september 2021 kwamen de 8 colleges van de Regio Noord-Limburg en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg bij elkaar in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Een inspirerende locatie waar ontmoeting, verbinding en innovatie centraal staan. Het was bijzonder fijn om iedereen weer persoonlijk te ontmoeten. Elkaar weer eens in de ogen kijken tijdens een echt gesprek is toch anders dan via het scherm. Dit was zichtbaar en voelbaar tijdens de bijeenkomst.

De Regio Noord-Limburg heeft een gezonde ambitie! We streven naar het beste en naar de hoogste kwaliteit. Dát is onze drive.

Bestuurders werden op de regiodag bijgepraat over de agenda van de regio en welke projecten hieruit voortkomen. Zij maakten kennis met ondernemers en initiatiefnemers die vol passie de regionale ambitie in praktijk brengen en uitdragen.

Via de Regio Deal en de Investeringsagenda ondersteunen de regio-gemeenten en de provincie de vele initiatieven in het veld. Een gezonde beweging die niet meer te stoppen is en waarin onderwijs, ondernemers, omgeving en overheid intensief samenwerken aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg.


Nieuwsbericht – 07-07-2021
Regionale energieambities
´Als regio hebben we gezamenlijk meer slagkracht, er zit veel kennis in onze regio en die moeten we delen en effectief inzetten om onze doelen te realiseren. Dat willen we niet alleen doen met overheden, maar ook met partijen uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs. Want we kunnen de energietransitie willen, maar we kunnen deze alleen samen realiseren.´

Twee jaar geleden sloegen Noord- en Midden-Limburg de handen ineen voor een duurzamere regio. Samen hebben ze een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin ze beschrijven hoe de regio meer energie kan besparen, duurzaam kan opwekken en van het gas af kan. Deze strategie is nu door alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk die de plannen van de dertig RES-regio’s gaat doorrekenen.

Alleen samen lukt het
“Inwoners staan vaak niet te springen om een windmolen in hun achtertuin en dat maakt onze opgave niet makkelijk.”, geeft Thijs Kuipers, bestuurlijk voorzitter van de RES Noord- en Midden-Limburg, aan. “Maar we kunnen er niet om heen. Windmolens en zonneparken zijn nodig om onze mooie regio leefbaar en toekomstbestendig te houden. Hiervoor moeten we samenwerken als overheden en ook vooral de samenwerking met organisaties en inwoners opzoeken. Iedereen moet een bijdrage leveren voor deze gezamenlijke opgave.” Door de schaarste op de elektriciteitsnetten is het voor overheden noodzakelijk om op regionale schaal met elkaar af te stemmen als het gaat over grootschalige duurzame energieprojecten. De netcapaciteit moet zo efficiënt mogelijk benut worden om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en daar is afstemming voor nodig.

Doorkijk 2050
Op 1 juli hebben alle regio’s hun energieplannen ingediend bij het Rijk. Ondertussen heeft Noord- en Midden-Limburg gewerkt aan de realisatie van de ambities van de RES. In de RES heeft de regio de ambitie vastgesteld om in 2030, 1.2 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken met zon- en windprojecten. De regio ligt goed op koers, want het overgrote deel is al gerealiseerd of staat in de planning. Voor de restopgave stuurt de regio op nog meer zonnepanelen op grote daken. Overheden gaan initiatiefnemers van zon-op-dak projecten hierin ondersteunen. “We kijken ook alvast door naar 2050. Die opgave is misschien nog wel groter dan voor 2030. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden en elektrische warmtepompen aanschaffen om van het aardgas af te gaan. De vraag naar duurzame elektriciteit groeit dus alleen maar door. Samenwerking op regionaal niveau is nodig om de opgave voor 2030 én 2050 in te kunnen vullen.”, zegt Thijs Kuipers.

Vliegende start
Vanuit heel Nederland wordt er naar onze regio gekeken als voorbeeld om te komen tot gedragen grootschalige zon- en windprojecten. In de RES 1.0 hebben we opgenomen dat we ernaar streven dat minimaal 50% van de opbrengst van grootschalige zon- en windprojecten terugvloeit naar de omgeving. De vele duurzaamheidsprojecten in onze regio maken dat we een vliegende start hebben gemaakt met de energietransitie. Deze positieve energie willen wij vasthouden en vooral ook de versnelling inzetten. Dat is het doel van deze Regionale Energiestrategie.

Meer informatie over de RES

Duurzame voorbeeldprojecten RES Noord- en Midden Limburg – YouTube


Nieuwsbericht – 12-06-2021
Noord-Limburg: dé plek voor agro-toerisme in Nederland
De ambitie van de Regio Noord-Limburg is helder: de gezondste regio van Nederland worden. En daar hoort zeker ook Toerisme & Leisure bij. Op 12 juni is met trots het Platform Agrotoerisme gelanceerd bij Aardbeienland in Horst aan de Maas. Dit platform is dé ontmoetingsplek voor ondernemers uit de recreatie- en agrarische sector. Elkaar ontmoeten, samen plannen maken, innoveren en ons platteland, met een schat aan streekproducten, koesteren is onze gezamenlijke drijfveer. Win – win voor de ondernemers en de toeristen. Dit initiatief is een samenwerking tussen meer dan 50 ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), MKB-Limburg en HAS Hogeschool.

We verbinden recreatie en agrofood
Platform Agrotoerisme is ontstaan uit het Actieprogramma Vrijetijdseconomie. Door cross-overs te maken met andere sectoren ontstaat er een flinke impuls aan de recreatieve sector én ontstaan er nieuwe verdienmodellen voor de agrarisch ondernemers. Agrotoerisme is niet nieuw, in Noord-Limburg zijn meer dan 200 agrarische ondernemers actief op het gebied van recreatie. En dit gaan er nog veel meer worden!

‘‘Zowel qua streekproducten als qua landschap hebben agrarisch ondernemers veel te bieden. Via het Platform Agrotoerisme worden onze leden uitgedaagd om hierin te professionaliseren, maar ook om verder te kijken dan de agrarische sector. Juist in de verbinding met andere sectoren ligt de sterkte van dit platform.’

Susanne Görtz, bestuurslid van de LLTB

Gezonde samenwerking werpt vruchten af
Door de krachten in de regio te bundelen ontstaan er mooie initiatieven! De samenwerkende gemeenten in de Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg faciliteren deze gezonde beweging. Innovatiebureau Bluehub begeleidt de uitvoering van de activiteiten van het Platform Agrotoerisme.

‘Platform Agrotoerisme is een vernieuwende samenwerking. De agrarische sector is van groot belang voor het platteland en dus ook voor een breed aanbod aan recreatieve activiteiten. Juist door deze samenwerking wordt het collectief versterkt en het bezoeken van Noord-Limburg nog meer genieten’

Janine van Hulsteijn, wethouder Toerisme en recreatie gemeente Gennep en bestuurlijk trekker Toerisme Regio Noord-Limburg.


Nieuwsbericht – 27-05-2021
Koning en koningin bezoeken regio Noord-Limburg

Donderdag 27 mei 2021 bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de regio Noord-Limburg. Het is altijd erg bijzonder om koninklijk bezoek te ontvangen.

Het programma stond in het teken van positieve gezondheid en de gezamenlijke ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden. Het koninklijk paar werd hartelijk ontvangen op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de innovatieve hotspot voor een gezondere toekomst door gezonde en veilige voeding.

Daarna brachten ze een inspirerend cultuurbezoek aan Stichting Passiespelen in Tegelen. Vervolgens naar Nationaal Park de Maasduinen in Bergen, waar ze wandelend genoten van de natuur en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De tour eindigde in Venray en spraken met professionals en jongeren over de mentale weerbaarheid van jongeren.

Al met al een mooi en gevarieerd programma. We hopen dat ze geïnspireerd en positief terugkijken op het bezoek aan Noord-Limburg. Ons heeft het in ieder geval geïnspireerd om door te gaan met onze gezamenlijke ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden.

Foto: Provincie Limburg


Nieuwsbericht – 26-04-2021 

Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit – 16 en 17 september 2021

Door onze infrastructuur, het mooie buitengebied en de grensligging is Noord-Limburg erg aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers. Maar helaas ook voor (drugs)criminelen en mensen met een verkeerde bedoeling! De acht gemeenten in Noord-Limburg maken, samen met politie, justitie en Provincie Limburg, een vuist tegen ondermijnende criminaliteit. Als Gezondste Regio willen én moeten we zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Ondernemers en inwoners helpen ons hierbij!

In de Regiodeal Noord-Limburg is extra aandacht voor veiligheid. Door een intensieve samenwerking liggen er nu een aantal bijzondere veiligheidsprojecten, die criminelen een negatief reisadvies geven voor Noord-Limburg.
Op het congres presenteren de samenwerkende partijen de Noord-Limburgse aanpak én laten we ons ook weer inspireren door de aanpak en inzichten van anderen.

Programma en aanmelden: klik hier

 


2 maart 2021 – In de Limburger

Vandaag een mooi artikel in de Limburger over onze ambitie. Samen werken we aan een gezonde toekomst voor Noord-Limburg in de breedste zin van het woord.

Lees hier het hele artikel.

> Terug naar home

Nieuwsbericht – 26 februari 2021

Een vitaal en veerkrachtig Noord-Limburg, daar gaan we voor!

In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie opgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld voor de komende 4 jaar en onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de samenleving geven samen vorm aan de uitvoering. Samen bouwen we aan een breed en stevig fundament voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Waar staan we nu?

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Er ligt nu een mooi pakket aan projecten die allemaal bijdragen aan de ambitie om de gezondste regio te worden. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben groen licht gegeven voor maar liefst 51 projecten. Een heel erg mooi resultaat. Een aantal projecten gaat meteen van start en voor andere projecten worden financiële middelen gevraagd aan de gemeenteraden.

Regionale agenda’s

  • De Regio Deal (samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten en partners) ondersteunt de ontwikkeling van de regio door bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de jeugd, het maximaal benutten van de kennisontwikkeling in de High Tech agrobusiness, het vergroten van de levensverwachting van inwoners, het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
  • De Investeringsagenda (samenwerking tussen provincie en gemeenten en partners) ondersteunt de brede ontwikkeling van de regio door samen projecten te starten op de hoofdthema’s: Gezond ondernemen: Ondernemen & Innoveren, Gezond zijn en gezond blijven: Vitaal & Gezond, Gezond leven: Toerisme& Leisure, Gezonde leefomgeving: Landelijk Gebied, Gezond verbinden: Mobiliteit & Logistiek en Gezond leefklimaat: Energie & Klimaat.

Samenwerking met partners

De ambitie van de Gezondste Regio wordt breed gedragen. Diverse ondernemers, maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de projecten. De investering door deze partners is erg groot en de sleutel tot succes.

Wethouder Jan Loonen, gemeente Venray
“Alleen door samen te werken, kunnen we bouwen aan een toekomstbestendige regio. Een regio die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Daarom is het goed dat iedereen de handen ineen slaat. Gemeenten, provincie, het Rijk, ondernemers, onderwijs, onderzoek: iedereen bouwt mee aan onze regio. Met de concrete projecten die we opstarten, zetten we forse stappen vooruit. Op die manier werken we aan een gezond, bloeiend en vitaal Noord-Limburg waar onze inwoners ook in de toekomst graag willen wonen en werken”.

Gedeputeerde Robert Housmans, Provincie Limburg
“Samen investeren in de kwaliteit van leven door in te zetten op innovatie vitaliteit, (positieve) gezondheid, mobiliteit, energie, future farming, ondernemen en toerisme. Ook als Provincie Limburg stimuleren op deze manier dat niet alleen ambities in deze regio werkelijkheid worden, maar vooral dat ieders welzijn en ontwikkelkansen een stevige impuls krijgen. Door in te zetten op zorgtechnologie zodat de zorg toegankelijk blijft en ouderen langer zelfstandig kunnen wonen of door onze jeugd via het recept van De Gezonde Basisschool van de Toekomst vooral de ingrediënten voor een goede en gezonde start te geven”.

Financiële impuls als aanjager

De Regio Deal en de Investeringsagenda bieden veel extra mogelijkheden om onze gezamenlijke ambitie te bereiken. De inhoud staat nu als een huis met daarnaast een ruim financieel kader van in totaal bijna € 80 miljoen.

Noord-Limburg – Gezondste Regio

In de Gezondste Regio zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray vertegenwoordigd.

Bijlagen

Projecten Regio Deal Noord-Limburg

Projecten Investeringsagenda Noord-Limburg

 

> Terug naar home